Generellevilkår

Generelle vilkår:

 

 • Ved å bestille tjenester fra Ditt Renhold via telefon, e-post, webside eller tilsvarende sier kunden seg enig i vilkårene
 • til Ditt Renhold som her nevnt.
 • Ditt Renhold trenger minst to timer pr besøk.
 • Prisen som på forhånd er estimert inkluderer ikke annet enn våre standard avtale spesifikasjoner.
 • Standard rengjøringsmidler og utstyr er inkludert i tilbudet, kostnaden for eventuelt innleid spesialutstyr eller maskiner
 • bæres av kunden.
 • Bedrifter/offentlige/borettslag/sameiekunder har rett til å avlyse den enkelte rengjøringsvisitt med 24 timers varsel,
 • dette må gjøres skriftlig. Kunden forplikter seg til å betale full pris for avtale som kanselleres med mindre enn 24 timers
 • varsel. Kunden har rett til å si opp hele avtalen ved å gi to ukers skriftlig varsel og i dette spesifisere siste rengjøringsdato.
 • Kunden forplikter seg til å betale for en full måned dersom oppsigelse av kontrakten skjer med mindre enn en måneds varsel.
 • Privatkunder har rett til å avlyse rengjøringsvisitt ved å gi skriftlig varsel minst 24 timer før avtalt tidspunkt. Kunden forplikter seg til å betale full pris for avtale som kanselleres/endres med mindre enn 24 timers varsel. Kunden har rett til å si opp hele avtalen ved å gi to ukers skriftlig varsel og i dette spesifisere siste rengjøringsdato. Kunden forplikter seg til å betale for en full måned dersom oppsigelse av kontrakten skjer med mindre enn to ukers varsel.
 • Kunde med enkeltbestilling kan avlyse visitt ved å gi minst 24 timers skriftlig varsel. Kunden forplikter seg til å betale full pris for avtale som avlyses/endres mindre enn 24 timer før avtalt tidspunkt.
 • Kunden må sørge for at Ditt Renhold får tilgang til området som skal rengjøres på det avtalte tidspunkt. Dersom dette ikke besørges ser Ditt Renhold seg nødt til å fakturere fremmøtegebyr for 100% av avtalt pris for tiden som er satt av til den enkelte avtale.
 • Kunden kan ikke kreve erstatning for skader etter engangsoppdrag dersom kunden ikke har vært tilstede på oppdragsstedet og sørget for omvisning før oppdragets start.
 • Ditt Renhold er ikke ansvarlig for oppdrag som ikke fullføres til avtalt tid, dersom dette er forårsaket av manglende tilgang til varmt vann og strøm. Hvis ikke noe annet er avtalt.
 • Det opprinnelig estimerte antallet påkrevde timer for å få fullført et oppdrag tilfredsstillende kan endre seg etter de første få besøkene. Dette pga. at det er vanskelig å avtale et nøyaktig timeantall oppdraget krever før en har fått prøvd det ut i praksis.
 • Betaling skal skje via faktura, eller kontant mot kvittering. Fakturering gjøres etterskuddsvis i slutten av hver måned med betalingsfrist 7 dager etter at oppdragsgiver har mottatt faktura. Ved for sen betaling påløper purregebyr og den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente beregnet fra forfallsdato. Utestående beløp vil regelmessig bli sendt til inkasso.
 • Rengjøringsarbeider vil ikke bli utført dersom kunden har ubetalte forfalte fakturaer.
 • Ditt Renhold forbeholder seg retten til å endre opprinnelige tilbud for enkeltstående oppdrag. Kunden gjøres oppmerksom på at enkeltstående visitt kan ta opptil det dobbelte av timeantallet som tilsvarende generell rengjøring som foretas regelmessig. Dersom det går lange tidsperioder mellom hver rengjøring, kan det i enkelte hjem kreve tre ganger så mange timer å utføre generell rengjøring i forhold til områder som rengjøres/vedlikeholdes regelmessig.
 • For å beskytte våre ansatte instrueres de til å ikke inntre områder som kan anses for å være utrygge, helsefarlige, eller av annen grunn ikke tilrådelig å inntre. I stedet skal de i slike tilfeller forlate området og rapportere problemet til sin overordnede. I et slikt tilfelle vil kunden faktureres for 100% av avtalt pris. Dersom rengjøringen deretter re-bestilles (etter av området har blitt sikret og kan inntres uten risiko) vil kunden bli fakturert 50% av opprinnelig avtalt sum.
 • Ditt Renhold vil skaffe en vikar dersom kundens vanlige rengjøringsmedarbeider er syk eller av annen grunn forhindret fra å møte. Les for øvrig Beredskapspolicy.
 • Dersom Ditt Renhold's medarbeidere skulle være skyld i tap av nøkler vil Ditt Renhold tilbakebetale kunden for utskifting av låser. Utbetaling baseres på fakturakopi som i så tilfelle må leveres oss.
 • Dersom kunden ikke er fornøyd med rengjøringen må dette meldes til Ditt Renhold innen 24 timer. Ditt Renhold vil utføre denne rengjøringen på nytt uten ekstra kostnad for kunden. Les for øvrig vår Klagepolicy.
 • Alle skader, ødeleggelser eller tyveri må meldes til oss skriftlig innen 24 timer fra rengjøringen ble utført, ellers anses kravet for å være ugyldig.
 • Vi dekker alle eventuelle utgifter dersom våre ansatte er skyldige i skader.
 • Ditt Renhold er ikke ansvarlig for skader, ulykker eller ødeleggelser som er påført av en tredjepart.
 • Dersom kunden finner en enkelt ansatts arbeid for å være utilstrekkelig vil Ditt Renhold finne en erstatter for denne til kunden.
 • Ditt Renhold er ikke ansvarlig dersom gamle flekker ikke lar seg fjerne med vanlige tepperens materialer/ utstyr eller tekniker.
 • Kunden kan ikke ansette direkte en av Ditt Renhold ansatte på minst 6 måneder etter at kontrakt med Ditt Renhold er sagt opp. Ditt Renhold forbeholder seg retten til å reise erstatningskrav for skade, inntektstap, rekrutteringskostnader, opplæringskostnader og evt. rettsomkostninger dersom dette likevel skjer.
 • Samarbeid med Ditt Renhold baseres på tillitt. Både kunden og Ditt Renhold forplikter seg til å ikke avsløre konfidensiell informasjon om hverandre til tredjepart.
 • Jeg har lest og forstått disse vilkår. Jeg er enig i at disse vilkår er grunnlaget for min kontrakt med Ditt Renhold. 

Ditt Renhold • Motzfeldtsgt. 3B, 0187 Oslo • Tlf: +47 96 70 72 60 • E-post: post(at)dittrenhold.no • Org.no: 996105512 MVA • Retningslinjer Generelle vilkår